Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Levlo Media behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen levlomedia.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Levlo Media är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personsuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till Levlo Media behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter eller tjänster från Levlo Media behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Levlo Media som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Levlo Media kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Levlo Media ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar personuppgifter

Levlo Media samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär till Levlo Media och via e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets produkter eller tjänster.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt ekonomisystem Visma eEkonomi.

Varför vi bevarar personuppgifter

Levlo Media bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

– Fullgöra förpliktelser gentemot kund
– Förbättra kundupplevelsen
– Tillhandahålla god service
– Leverans av beställningar
– Marknadsföring
– Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Levlo Media produkter och tjänster
– Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
– Administration och förbättring av Levlo Media

Hur vi länge vi sparar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Levlo Media sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Levlo Media kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Levlo Media rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Levlo Media kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Levlo Media kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och leverantörer. Levlo Media för över personuppgifter till ekonomisystemet Visma eEkonomi. Det kan också inträffa att vi för över personuppgifter till våra leverantörer i de fall som det behövs. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Levlo Media rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Levlo Media vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Levlo Media säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Levlo Media har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Levlo Media är skyldiga att följa Levlo Medias regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Levlo Media få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Levlo Media förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Levlo Media ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till kontakt@levlo.se med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.